Nevelési terv - I. FÉLÉV

NEVELÉSI TERV

I. FÉLÉV

Az egészséges életmód alakítása

 

A helyes életritmust a megfelelő napirend és heti rend biztosításával (rugalmasan) valósítjuk meg.

-         Egészséges és biztonságos környezetet alakítunk ki a gyermekek fejlődéséhez, szükségleteihez, testméreteikhez igazodva. A csoportszobában törekszünk a kellemes, nyugtató színek alkalmazására, a természetes anyagokat előnyben részesítjük, praktikus elrendezéssel, megfelelő játékok kiválasztásával az esetleges balesetveszély elkerülésére is ügyelve. A gyermekmosdók megfelelő méretű berendezései, eszközei segítik a gyermekek szükségleteinek kielégítését, személyi higiéniai ellátását. Gyermeköltözők biztosítják a megfelelő ruházat tárolását, és a megfelelő ruházat cseréjét a hőmérséklet változásához. Óvodai udvarunk játékkészlete lehetőséget ad különböző változatos mozgás- és játéktevékenységekre.

Testápolás, egészségmegőrzés pedagógiai feladatai

-         A személyi és környezeti tisztaság iránti igényt felkeltjük, megteremtjük.

-         Mosdóhasználatnál megtanítjuk a ruha ujjának feltűrését, a csapok megnyitását, elzárását, a folyékony szappan használatát, törölköző helyes használatát.

-         A WC rendeltetésszerű használatában segítséget nyújtunk.

-         Fogmosás helyes technikáját bemutatjuk, és gyakorlás útján rögzítjük.

-         Fésülködésnél, amikor szükséges, segítséget nyújtunk.

-         A gyermek figyelmét felhívjuk a zsebkendő szükségszerű használatára. Állandó helyet alakítunk ki ehhez és tanítjuk az orrfújás technikáját.

Öltözködés, szokásalakítás

-         Az öltözés során az udvarra folyamatosan kimehetnek, akik már elkészültek, nem kell felöltözve végig várniuk a gyermekeknek a csoport elkészültét. A csoport dajkája segíti a hosszabban öltöző gyermekeket.

-         Figyelünk a réteges öltözködésre (az időjárásnak megfelelő legyen, melyhez a szülőktől kérjük gyermekük részére a megfelelő és elegendő ruházat biztosítását).

Táplálkozási szokások alakítása

-         A kulturált étkezése szokásokhoz mintát adunk, figyelünk az esztétikus terítésre, megfelelő evőeszközök használatára.

-         Az egészséges táplálkozás igényére nevelünk, megfelelő mennyiségű, minőségű, változatos ételeket biztosítunk.

-         A rostokban gazdag, vitamindús ételeket (gyümölcsök, zöldségek) megszerettetjük, rendszeresen kínáljuk.

-         Tanítjuk a kulturált étkezési szabályokat, csak az asztaltársaikkal beszélgessenek, s ezt halkan tegyék, étkezés közben nyugodtan üljenek, a tányér fölé hajoljanak, szükség szerint használják a szalvétát.

-         A folyadékbevitelt az egész nap folyamán biztosítjuk a gyermekeknek, a csoportszobában bárki, bármikor ihat.

Mozgás, testedzés igényének, szokásainak alakítása

-         A mindennapi mozgást napi 2 alkalommal biztosítjuk szabadlevegőn (télen a csoportszobában), a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítésére.

-         A nagymozgásos játékok szervezésével a mozgásöröm átélését biztosítjuk, melynek során fejlesztjük a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgását, egyensúlyérzékét, testi képességeit.

-         A mozgásos tevékenységek során fontos feladatunk a baleset megelőzési szabályok pontos ismerete, következetes betartása, naponkénti megerősítése.

-         A gyerekek egészségének megőrzése, edzésük érdekében rendszeres szabad levegőzést biztosítunk, különböző tevékenységeket szervezünk a természetben (séták, kirándulások, futkározás, biciklizés, különböző labdajátékok, mászókázás).

-         Prevenciós és korrekciós testi nevelés érdekében fokozottan figyelünk a helyes testtartásra, lábboltozat-erősítő játékokat szervezünk a csoportszobában.

Alvás, pihenés szokásainak alakítása

-         Alvás előtt alaposan kiszellőztetünk, a gyermekek átöltöznek pizsamába. A levetett ruháikat hajtsák össze, cipőiket rakják egymás mellé és az ágy végébe helyezzék.

-         Megengedjük, hogy a gyermekek kedvenc „alvós tárgyakkal” alhassanak.

-         Igény szerint simogatással, cirógatással altatunk.

-         Ébredés után a gyermekeknek segítünk a takarójuk, ágyuk megigazításában.

-         A nyugodt pihenés feltétele a csend, ehhez a megfelelő körülményeket biztosítjuk.

-         Alvás előtt arra szoktatjuk, hogy minden gyermek végezze el azokat a szükségleteit, amelyek zavarnák a nyugodt pihenésben (WC használat, orrfújás, hajukból a gumik kivétele, stb.).

-         Mesével, nagyobbakat figyelve akár folytatásos mesével hangoljuk a nyugodt pihenésre a gyermekeket.

-         A mesét követően altatódallal, esetleg relaxációs zenével segítjük az elalvást.

-         Azok a gyermekek, akik hamarabb ébrednek, felkelhetnek, és csendes tevékenységet végezhetnek (rajzolás, képeskönyv nézegetése, papírhajtogatás, stb.)

-         Az ébresztés kedves simogatással, halk beszéddel történik.

Gyermekek egészségének védelme, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés

-         A fertőzések terjedését igyekszünk gátolni, a gyermekcsoportokban, mosdóban légterápiás készülékekkel, gőzölős porszívóval, többszöri szellőztetéssel, párologtatással.

-         A gyermekek egészségi állapotát az egyéni fejlődési naplóban követjük nyomon.

-         Egészségvédelmi szokásokat alakítjuk: a csoport legkésőbb 10.30-tól a szabad levegőn tartózkodik, amennyiben ezt az időjárás lehetővé teszi.

-         A gyermekek lelki gondozásával kapcsolatos feladataink: az interperszonális kapcsolatokban keletkező feszültségek elviselésének, megoldásának konstruktív kezelése; önértékelési zavarok megelőzése, a meglévő zavarok kompenzálása; a mentálhigiénés sérülések megelőzése, illetve feloldása, a viselkedési szinten megragadható tüneteket körvonalazzuk, szükség esetén szakemberhez irányítunk; szülő-óvodapedagógus együttműködésével speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatokat látunk el.

-         A környezettudatos magatartás kialakítása fontos számunkra, melyben elsődleges feladatunk a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása. (Tervezése komplex formában „a külső világ tevékeny megismerésével” valósul meg.)

 

 

NEVELÉSI TERV

I. FÉLÉV

Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés feladatai

 

-         Érzelmi biztonságot teremtünk nyugodt, családias, derűs légkörben. Nekünk, óvónőknek nyugalmat, szeretetet kell árasztanunk az óvoda összes dolgozójának pozitív attitűdje elengedhetetlen, a humor jellemzi mindennapjainkat.

-         Élményekkel teli közös tevékenységek során az egymáshoz tartozás érzését erősítjük.

-         A születésnapokat, esetleg a névnapokat megünnepeljük, a gyermekek énképének, pozitív önértékelésének erősítését segítjük a pozitív tulajdonságaik kiemelésével.

-         A szociális érzékenység fejlesztése érdekében egymás tulajdonságainak elfogadására ösztönözzük személyes példánkkal a gyermekeket. A gyermekek pozitív, negatív élményeinek, gondolatainak figyelmes meghallgatásával empátiás készségünket fejleszteni.

-         Összhangot teremtünk a gyermekek szükségleteinek kielégítésére és a környezet elvárásai között az erkölcsi érzelmek megalapozásával, pl. az igazmondás iránti igény kialakításával, öröm, megbecsülés érzésének megtapasztalásával, a tettek reális következményeinek elfogadásával, konfliktus-megoldási technikák megismertetésével, egymásra való figyelés fontosságának hangsúlyozásával. A vegyes életkorú csoportösszetétel lehetőségeit kihasználjuk az elfogadás, az alkalmazkodás és a segítségnyújtás területeink, pl. rendszeretetre nevelés (játékidőben elrakodás, öltözködés, vetkőzés); kulturált magatartási szokásainak kialakítása, elmélyítése (köszönés, megköszönés, felnőtt-gyermek megkínálása, előreengedése, stb.); erkölcsi kategóriák kialakítása (a helyes és helytelen fogalmának megkülönböztetése).

-         Szociális, esztétikai érzelmek átélésére a környezet szépségének felfedeztetésével, a környezet szeretetére, megóvására, fenntarthatóságára neveléssel, a tisztaság, a rend iránti igény kialakításával, a kulturált étkezési szokások elsajátításával nevelünk.

-         Szociális érzékenységük fejlődését változatos élethelyzetekben támogatjuk, pl. vegyék észre, ha társuk szomorú, igyekezzenek megvigasztalni, a játékeszközöket kérjék el egymástól, és türelemmel várják meg, míg társuk odaadja, társaikkal konfliktus helyzetben próbáljanak egyezkedni, vagy kérjenek segítséget a felnőttől, kerüljék a fizikai bántalmazást.

-         Figyelünk arra, hogy a barátságok építő jellegűek legyenek, elsődleges a szeretet, a kedvesség, tisztelet, önfegyelem, kitartás, kivárás, lemondás képessége.

-         Az önállóság, kezdeményezés és együttműködés sikerének átélését biztosítjuk minden tevékenységben, ami által kompetencia-érzetünket erősítjük.

-         A természeti és emberi környezet megbecsülésére nevelünk, a természeti környezet, népművészeti, művészeti alkotások szépségének felfedeztetésével, különböző kulturális programokon való résvétellel (pl. színház, bábszínház előadás, koncert, szülőföldhöz való kötődés erősítése a néphagyományok ápolásával), Mihály nap, lucázás, advent, karácsony.

-         A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, a kiemelt figyelmet igénylő, illetve kiemelkedő képességű gyermekekkel való sajátos törődés pedagógusi hitvallásunk részét képezi. Fokozott figyelemmel, egyéni bánásmóddal adunk esélyt ezeknek a gyermekeknek a legoptimálisabb fejlődésre.

 

NEVELÉSI TERV

I. FÉLÉV

Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés feladatai

Az anyanyelvi fejlesztés pedagógiai feladatai

-         A pozitív beszélő környezet megteremtésével a gyermekek természetes közlési vágyát erősítjük, kapcsolatteremtő beszédkészségét fejlesztjük; a környezetükből származó tapasztalatokat, élményeket beépítjük a nevelés, fejlesztés tartalmába.

-         A játékosságot tudatosan alkalmazzuk az anyanyelvi nevelés során, pl. anyanyelvi játékok, drámajáték, bábjáték.

-         Az egyéni szükségletek megfogalmazását, kifejezésének módját segítjük.

-         Beszédkedvüket felkeltjük: bátran, gátlások nélkül merjenek beszélni a gyermekek, lehetőségeket biztosítunk a spontán beszélgetésre a nap folyamán.

-         Szókincsüket bővítjük, a nyelvtanilag helyes beszédre ösztönözzük. Önálló mondatalkotásra késztető játékok mindennapos alkalmazásával nyelvi kifejezőképességüket fejlesztjük.

-         Az anyanyelv fejlesztését, a kommunikáció különböző formáinak alakítását az óvodai dolgozók helyes mintaadásával, a szabálykövetéssel valósítjuk meg.

-         A beszédfejlődésben, hangképzésben való lemaradások, hiányosságok felismerése, kezelése érdekében szakember segítségét kérjük.

A gyermekek érdeklődésére épített változatos tevékenységek biztosításának feladatai

-         A gyermekek megismerési vágyát, kíváncsiságát kielégítjük a játékszituációkban rejlő lehetőségek felismerésével és kihasználásával.

-         Az élményszerű tapasztalatszerzés, komplex tevékenységek alkalmával készségeiket, képességeiket sokoldalúan fejlesztjük. Pl. énekes játékok, mondókák mozgással kísérése, illetve vizuális tevékenység közben versek, dalok, mondókák felidézése.

-         A valamilyen képességterületen kiemelkedően tehetséges gyermekeket ösztönözzük kreativitásukat kibontakoztatására, megismerési, alkotási vágyunk kiélésére. Segítjük őket a változatos helyzetek megoldásában sokféle játékos tevékenység, problémahelyzet teremtésével, gazdagító programokban, projektekben való tevékenykedés felkínálásával.

A szülőkkel, logopédussal, fejlesztő pedagógussal szoros együttműködést alakítunk ki a tehetségígéretek fejlesztése érdekében. Kísérletező, felfedező tevékenységeikhez megfelelő eszközöket biztosítunk, pl. nagyítók, térkép, természeti könyvek, hangszerek, bábok, díszlet kellékek, festékek, stb. Tevékenységeiket a csoporton belüli természetesen adó helyzetek kihasználásával biztosítja az óvónő által készített tematika, pl. kreatív mozgás, tánc, barkácsolás, dramatizálás, közös zenélés, „meseírás”.

A játék személyiségfejlesztő hatásának érvényesítése

-         Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítsunk a gyermekeknek az elmélyült, szabad játékra.

-         A gyerekek a játékidő alatt szabadon dönthetnek, hogy mivel, kivel és mit játszanak, milyen helyet választanak játékukhoz. A tartalmas játékhoz biztosítjuk a feltételeket, játékeszközöket, helyet választanak játékukhoz. A tartalmas játékhoz biztosítjuk a feltételeket, játékeszközök, különböző játéksarkok kialakításával (babakonyha, babaszoba, építőjátékok, társasjátékok, puzzle, színes ceruzák, zsírkréták, festékek, gyurmák, ollók, különböző papírok, ragasztók, mesekönyvek, stb.)

-         A játékfajták tartalmának, minőségének gazdagítását, továbbfejlesztését az óvodai meséléssel, sétákkal, kirándulásokkal, ünnepekkel valósítjuk meg. Újabb és újabb lendületet adunk a gyermekek gazdag, tartalmas játékának kibontakoztatásához, pl. a hétköznapi élet szereplőinek eljátszásának élményalapját biztosítjuk a fodrászatba, boltba, orvosi rendelőbe, postára, polgármesteri hivatalba látogatással.

-         A kezdeményezett, vagy ajánlott játék során ötletet, témát kínálunk fel a gyermekek előző megnyilvánulásaihoz igazodva.

-         Játékbeli szerepüket a tudatosan megengedő, támogató, biztonságot nyújtó attitűd jellemzi. A játék lényegét mindig szem előtt tartva a játékirányításban a közvetlenség, természetesség, figyelem, érdeklődés, nyugodt hangvétel, a gyermeki kezdeményezések támogatását tartjuk szem előtt.

-         Bátorító neveléssel a közösségbe való beilleszkedést a családi háttérből adódó kulturális és szociális hátrányok csökkentését, a lemaradások kompenzálását valósítjuk meg a játék folyamán.

-         A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését igyekszünk megvalósítani a játék eszközeivel (hátránycsökkentő szerep).

Munka jellegű tevékenységek szervezése, irányítása

-         E tevékenységet is a játékosság hatja át, így öröm, pozitív viszony, önkéntesség is jellemzi.

-         A munka a külvilág, szűkebb környezetünk megismerésének újabb színtere, ezért a gyermeki próbálkozásoknak teret és kellő időt adunk, hogy maguk fedezhessék fel, gyakorolhassák a különböző munkafogásokat, célszerű cselekvéseket. Ezekhez a gyermekek számára biztonságos és esztétikus eszközöket biztosítunk. Pl. seprű, lapát, öntözőkanna, stb.

-         A gyermeki munka értékelésénél a pozitívumokra támaszkodunk, elismerve a gyermek saját maghoz viszonyított teljesítményét.

-         A közösségért végzett munkát szorgalmazzuk, pl. terítés, csoport rendjének kialakítása, felelősi rendszer, foglalkozás előkészítése, egymásnak nyújtott segítség.

-         A saját személyiségükkel, környezetükkel kapcsolatos munkatevékenységekben fokozatosan várjuk el az önállóságot, kitartást, felelősségérzetet. Törekszünk arra, hogy a gyermekkel bizalmat sugárzó személyes kapcsolatban ismertessük meg személyes szükségleteihez kapcsolódó feladataikat.

A tevékenységekben megvalósuló tanulás

-         A szervezett és spontán tanuláshoz szükséges támogató környezetet teremtünk: élményt nyújtó tevékenységek közötti váltás lehetőségével, gazdag tárgyi környezettel, változatos helyszíneken történő tevékenységekkel.

-         Az énképet, önismeretet, önértékelést megalapozzuk, fejlesztjük, a személyre szabott pozitív értékeléssel általunk és a dajka nénik által is.

-         A szociális tanulás lehetőségeit megteremtjük, minden élethelyzetben tudatosan kihasználjuk pozitív hatását.

-         A különböző képességek fejlesztéséhez a minden érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, a felfedezés lehetőségét megteremtjük, a kreativitás ösztönzése elsődleges feladatunk.

-         A mozgást és a játékosságot előtérbe helyezzük.

-         Ezt a tevékenységet az óvodai élet minden területén megjelenítjük: megvalósul utánzással, illetve spontán módon, de az egész személyiség fejlődését célozza, támogatja, nem szűkül le ismeretszerzésre, hanem az óvodai élet egészét áthatja természetes és szimultán környezetben egyaránt.

-         Azokat a feltételeket biztosítjuk, amelyek révén a tanulási tevékenységet a gyermekek örömmel és önként vállalják fel.

-         Tevékenységeinkben megjelenik az öröm, a humor, belehelyezkedünk a gyermek érzéseibe, együtt éljük velük a tevékenységeket, eseményeket.

 

Elérhetőség

Sényői Kölcsey Ferenc ÁMK Óvodája 4533 Sényő
Kossuth Lajos utca 20/c.
06-30/943 - 0774 senyoovoda@citromail.hu